มีนาคม 7, 2022

4 อาณาจักรโบราณที่อดีตเคยยิ่งใหญ่ของไทย 

4 อาณาจักรโบราณที่อดีตเคยยิ่งใหญ่ของไทย 

      4 อาณาจักรโบราณ  ในสมัยโบราณนั้นการปกครองไม่ได้เป็นการปกครองในรูปแบบของประเทศแต่มีลักษณะของการปกครองในรูปแบบของอาณาจักรซึ่งแต่ละอาณาจักรนั้นก็จะมีอาณาเขตพื้นที่กว้างขวางและจะมีการขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆสำหรับการขยายอาณาเขตนั้นก็คือการทำศึกสงครามเมื่อไปตีเมืองใดบ้านเมืองนั้นก็จะกลายมาเป็นเมืองขึ้น

ทำให้อาณาจักรต่างๆนั้นยิ่งใหญ่มากขึ้นซึ่งในประเทศไทยเองตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศไทยขึ้นมานั้นก็มีมากมายหลายอาณาจักรเช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึง 4 อาณาจักรโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ของไทย

 อาณาจักรอิศานปุระ

     อาณาจักรนี้มีอาณาเขตอยู่ในภาคอีสานตอนล่างของไทยในปัจจุบันคือจังหวัดนครราชสีมา   บุรีรัมย์    สุรินทร์   ศรีสะเกษรวมถึงประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอาณาจักรโคตรบูรณ์ทางภาคอีสานตอนบนอาณาจักรอิศานปุระมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรเจนละหรืออาณาจักรขอมอันยิ่งใหญ่ศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดกำปงธมในประเทศกัมพูชามีความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการในด้านต่างๆดังจะเห็นได้จากปราสาทหินและต่างจำนวนมากในเมืองต่างๆรวมถึงปราสาทพนมรุ้งและปราสาทหินพิมายในประเทศไทย 

     อาณาจักรฟูนัน

       อาณาจักรโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-10  ชุมชนยุคแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางถ่ายรูปแม่น้ำเจ้าพระยาและบางส่วนของภาคอีสานไปจนถึงตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงประเทศกัมพูชาและเวียดนามเนื่องจากเป็นอาณาจักรเก่าแก่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นะมีเพียงบันทึกของนักประวัติศาสตร์จีนถึงการค้าขายกับดินแดนในแถบนี้ที่มีชื่อว่าศูนย์อาหารมีข้อมูลเรื่องการอาศัยอยู่ร่วมกันของผู้คนทำการเกษตรมีระบบชลประทานและมีการใช้เหรียญที่ทำจากโลหะเป็นสื่อกลางอย่างไรก็ตามการถือกำเนิดของอาณาจักรอิศานปุระของขอมทำให้อาณาจักรฟูนันล่มสลายลงในที่สุด 

 อาณาจักรทวารวดี

        อาณาจักรเก่าแก่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมในปัจจุบันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันชัดเจนถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งองค์พระปฐมเจดีย์ตลอดจนพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่นั่งห้อยพระบาทปางปฐมเทศนาและโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นที่พบในวัดพระเมรุมาศอาณาจักรทวารวดีเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 มีการใช้ตัวอักษรในการจดบันทึกและมีหลักฐานของพระชาวจีนเรียกดินแดนแถบนี้ว่าโถโลโปตี้

      อาณาจักรละโว้

         อาณาจักรนี้เป็นศูนย์กลางชุมชนและเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีคือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 มีแม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลผ่านคือเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีเป็นทำเลที่เหมาะสมทั้งสำหรับทำการเกษตรและติดต่อค้าขายระหว่างสามยอดที่อยู่ใจกลางเมืองลพบุรีในปัจจุบันเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอิทธิพลของในอาณาจักรนี้แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวมอญและนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักก็ตาม 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน