พฤศจิกายน 19, 2019

ความรู้ด้านงานศิลป์

ความรู้ด้านงานศิลป์

 

ศิลปะคือชีวิต

ศิลปะคือวิชาเรียนที่ทุกคนต่างเคยได้เรียนกันมาครั้งหนึ่งในชีวิตเราเข้าใจความหมายของศิลปะตรงกันคือ การกระทำที่มนุษย์แสดงออกมาซึ่งอารมณ์ความรู้สึกสร้างเป็นผลงานชิ้นหนึ่งเพื่อสะท้อนมุมมองในขณะนั้นของตนเองออกมา ในพจนานุกรมศัพท์ศิลปะฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530

ได้นิยามความหมายของศิลปะเอาไว้ว่าศิลปะคือผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ แต่ทั้งนี้ศิลปะก็ยังคงเป็นคำที่มีความหมายที่กว้างซึ่งแล้วแต่ว่าตัวเราเองจะเลือกเข้าใจในความหมายใด

ศิลปะที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันก็มีอยู่ทั่วไปมีทั้งแบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราจรรโลงใจ

โดยไม่ได้ตั้งราคาเพื่อหวังผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินและแบบที่นำมาสร้างเป็นอาชีพเพื่อหารายได้ซึ่งทั้งสองแบบนั้นก็เป็นการให้มูลค่าของงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปโดยใช้เศรษฐศาสตร์เป็นตัววัดผลสำเร็จแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะมองว่าศิลปะเป็นอาชีพที่ทำเพื่อเลี้ยงชีพของตนแต่เพียงแค่การเลี้ยงชีพอาจจะไม่เพียงพอ เพราะมนุษย์ทุกคนรู้จักที่จะหาเลี้ยงชีพเป็นวิสัยอยู่แล้ว

หลายคนเข้าใจว่าศิลปะเป็นสิ่งที่มีเพียงศิลปินเท่านั้นที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้

 

อยากให้ลองทำเข้าใจในอีกมุมหนึ่งว่าการเป็นเป็นศิลปินไม่จำเป็นจะต้องวาดรูปเป็นสร้างแต่งานศิลปะเป็นเท่านั้นจึงจะเรียกว่าศิลปิน แต่ในแง่มุมนี้คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างเข้าใจในชีวิต รู้จักที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างที่อาจารย์คามินเคยให้นิยามกับคำว่าศิลปะเอาไว้ว่า มนุษย์ทุกคนเป็นศิลปินและคนทุกคนก็กำลังทำงานศิลปะของตนเองอยู่ โดยการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นไปอย่างมีความสุข

เข้าใจในชีวิตของตน และสิ่งนี้เองที่ให้ความเป็นศิลปะที่มากกว่าศิลปะยิ่งขึ้นไปอีก เพราะถ้าเราไม่มีชีวิตศิลปะก็ไม่มีความหมายอะไร ในชีวิตเราถึงไม่มีศิลปะ ชีวิตก็ยังจะดำเนินต่อไปได้เสมอแต่ถ้าตัวเราเองไม่มีชีวิตศิลปะที่เกิดขึ้นจะมีประโยชน์ได้อย่างไร กล่าวก็คือการรู้จักคุณค่าในชีวิตของตนและเห็นคุณค่าในชีวิตของผู้อื่นด้วย นั้นถือเป็นศิลปะที่เราเองสร้างขึ้นได้

ศิลปะจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงสิ่งถูกจารึกในประวัติศาสตร์ แต่มันคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสติการทำให้ทุกวันเป็นศิลปะ โดยรู้จักที่จะทำความเข้าใจตัวตนของตนเอง และคนรอบข้าง

ศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จะทำให้เข้าใจในสัจธรรมที่แท้จริงการดำรงชีวิตในสังคมจะเป็นไปอย่างมีความสุขได้นั้นเริ่มที่การใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ

ประวัติ ประเพณี วัฒนธรรม
อดีต-ปัจจุบัน